Angående mottatt faktura på serviceavgift fra Pihl

Se kommunikasjon nedenfor angående mottatt faktura på serviceavgift.
Da denne var kommet i retur til dere ble den først mottatt pr. mail på forfallsdato. Jeg reagerte umiddelbart på løypeavgift-delen av denne og som gjort rede for nedenfor, forventer jeg at dere krediterer tilsendt faktura og sender meg en ny, korrekt faktura.
Philske sameie har som dere korrekt sier i vedlagt informasjonsskriv ingen lovhjemmel for å kreve inn løypeavgift, Snarere tvert imot. Dere har ingen som helst rett til å kreve inn dette. Dette er ingen vare eller tjeneste dere leverer meg som hytteeier. At dere inkluderer dette i totalsummen på utsendt faktura og først i siste setning i et to siders informasjonsbrev opplyser at dette er frivillig er spekulativt.
At Pihlske yter støtte til løypekjøring og opparbeidelse av stier er noe dere gjør i egen interesse. Uten Sjusjøens renome som langrennsdestinasjon ville dere ikke hatt det samme produktet i forhold til tomtesalg og annen utvikling på Sjusjøen. Dette er noe dere må se på som en markedsføringsutgift snarere enn en kostnad som skal lempes over på eksisterende hytteeiere.
Skiløypene benyttes også av andre enn hytteeiere og jeg har ingen intensjon om å betale for dette før det foreligger hjemmel til også å kreve betaling fra øvrige brukere.
Dere har også inkludert denne i grunnlaget for merverdiavgift. Ved  å trekke fra dette beløpet vil ikke mottatt faktura og betalt beløp stemme overens og jeg oppfatter det følgelig som rimelig at dere sender en korrekt faktura. For senere bør dere også endre praksis og la være å blande sammen de avgifter dere mener dere berettiget til å kreve  inn, med de dere uberettiget forsøker å kreve inn.
Når det gjelder serviceavgiften forøvrig så har jeg flere spørsmål til denne;
Mitt forhold til Philske er regulert av festeavtalen. Jeg har dessverre ikke kopi av min for hånd da jeg for tiden befinner meg utenlands. Imidlertid, jeg kan ikke huske å ha lest at det her er noen bestemmelser om serviceavgift eller vederlag ut over festeavgiften. Dersom dere kan sjekke opp dette og gi meg beskjed om jeg tar feil, så er det problemet ute av verden. Dersom det ikke er noen slik bestemmelse fastslår jeg at Pihlske neppe har et avtalerettslig grunnlag til å pålegge meg serviceavgiften.
Min festekontrakt er videreføring av tidligere eiers festekontrakt og vann- og veiretten har vært utøvd i over 50 år uten at det er krevd vederlag for dette. Således er det sedvane for at dette er noe grunneier har bekostet. At dere gjør endringer her uten noe forhåndsvarsel oppfatter jeg som uprofesjonelt.
Når det gjelder det hjemmelsgrunnlaget dere henviser til, finner jeg vegloven paragraf 54 interessant. Hjemmelen bruker her formuleringen «kvar etter samme høvetal som gjeld for den bruk han gjer av vegen»….
Pihlske bidro med avstemming om vinterbrøyting av vei på Kuåsen. Dette ble nedstemt. Så ble det gjort en ny avstemming der et knapt flertall av de som stemte, men et lite mindretall av det totale antall hytteeiere på Kuåsen fikk gjennom vinterbrøyting. Jeg benytter meg ikke av dette og kommer heller ikke til å gjøre det. Med andre ord er mitt «høvetal» bare halvparten for veibruk i forhold til de som har vinterbrøyting og benytter veien hele året.
I tillegg til dette så slår beregningsmetoden her helt urimelig ut. På grunn av vinterbrøytingen er det gjort arbeider med både frostsikring av vannledning og utbedring av veien i løpet av de siste tre årene. Det framgikk klart av informasjonen forut for avstemmingen at slikt arbeid ville bli gjort da flere var skeptiske til sikkerheten på vanntilførsel når det skulle vinterbrøytes i første runde. Dere unnlot imidlertid å gjøre oppmerksom på at disse kostnadene ville bli etterbelastet hytteeierne (dette ville nok fort bidratt til fire-fem flere nei-stemmer og et annet avstemmingsresultat i andre avstemmingsrunde).
Med den beregningsmetoden dere velger vil jeg som ikke har vinterbrøytet veg måtte bidra til å betale også dette. Kostnadene som var knyttet til dette må etter min oppfatning enten trekkes ut av regnskapet og legges over på brøyteavgiften. Alternativt justeres i «høvetalet». Det fradraget på bruk av veier dere gjør på 10% høres også noe snaut ut. Det er liten tvil om at kjøring med traktor og tyngre kjøretøyer belaster veien på en helt annen måte enn privatbiler.
Med hilsen
Eirik Nordli

Debattinnlegg

Ett svar til “Angående mottatt faktura på serviceavgift fra Pihl”

  1. Ole Kristian Olstad sier:

    Vi ønsker svar på hva prisen for brøyting er for sesong 2019-2020 på Elgaasen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *