Eidsiva venter på svar fra Ringsaker kommune

Dette sier Bestyrer Per Fineid hos Pihl:

Ang Strømsaken Kuåsen

Jeg har vært i kontakt med Eidsiva og kommunen denne uka om saken. Status er:

– etter at 50% kontrakter for Kuåsen ble oppnådd har Eidsiva fortsatt arbeidet internt.
– det er sendt en melding til kommunen (fra Eidsiva) om arbeidet. Dette er vanlig prosedyre i en slik type sak.
– kommunen har fått saken og skal gi et svar før Eidsiva kan begynne arbeidet. Jeg har forstått det slik at kommunen jobber med saken nå.

Pr i dag ligger derfor ballen hos kommunen.

Mvh
Per Fineid Bestyrer
Pihl AS
2610 Mesnali

Hør hva NRK Hedemark & Oppland sier i saken.

Red.

Debattinnlegg

3 svar til “Eidsiva venter på svar fra Ringsaker kommune”

 1. Jan Eyolf Brustad sier:

  Formannskapet i Ringsaker går inn for strøm. Ringsaker Blad 15.09.11.
  http://www.ostlendingen.no/ringsaker-blad/mer-strom-i-fjellet-vindmoller-ulovlig-1.6491626

 2. Odd Arild Lehne sier:

  Referanse til artikkel i Hamar Arbeiderblad i dag:

  http://h-a.no//Nyheter//Nyheter/tabid/72/Default.aspx?ModuleId=132548&articleView=true

  mvh
  Odd Arild Lehne
  Kuåsen

 3. Morten Dagre sier:

  Det er svært positivt at et flertall av hytteeierne på Kuåsen nå har sendt sine bestillinger til Eidsiva. Dermed er nok en hindring på den lange og kronglete veien mot en sikker og miljøvennlig energiforsyning i EAK-området tilbakelagt. Det betyr likevel ikke at vi er i mål.

  Nå gjenstår det å unngå at kommunen stikker kjepper i hjulene for den utbyggingen som et flertall av hytteeierne har sagt ja til. Som kjent har flertallet i styringsgruppa som har utarbeidet forslag til ny kommunedelplan for Ringsakerfjellet foreslått at strømmen IKKE skal føres forbi Kroksjødammen. Heldigvis har de partiene som utgjør flertallet i styringsgruppa, ikke flertall i kommunestyret. Det betyr at kampen ikke er avgjort, og at det er mulig å påvirke den beslutningen som kommunestyret skal fatte i løpet av høsten. Den muligheten bør hytteeierne i EAK-området benytte seg av.

  Politikerne i Ringsaker er neppe særlig flittige lesere av denne web-siden, og påvirkningen må dermed skje gjennom lokalmedia i Ringsaker eller ved direkte kontakt med politikerne. Det er kommunevalg i høst, og hytteeierne bør derfor bruke sin demokratiske rett til å påvirke politikerne som stiller til valg. Det kan også de av oss som ikke har stemmerett i Ringsaker gjøre.

  Selv har jeg skrevet et innlegg om strøm-saken (gjengitt nedenfor), som stod på trykk i Ringsaker Blad 9.juli.

  Innlegget førte til at jeg også ble intervjuet i avisen den påfølgende uka, også gjengitt i avisens nettutgave, se http://www.ostlendingen.no/ringsaker-blad/lei-av-a-vente-pa-hyttestrom-1.6359850

  ”De siste husmenn i Ringsakerfjellet

  Av Morten Dagre, mangeårig hytteeier på Kuåsen

  Som mangeårig hytteeier på Kuåsen er det med stor undring jeg leser at styringsgruppa som har utarbeidet forslaget til ny kommunedelplan for Ringsakerfjellet foreslår som ett av to alternativer at hytteeierne på Kuåsen, Elgåsen og Aksjøen i all framtid skal nektes strømforsyning til hyttene.

  Flertallet i styringsgruppa, det vil si Venstre, Senterpartiet, SV og Ringsakerlista, har kommet fram til at det er oss hytteeiere på innsiden av Kroksjø-dammen som skal ta ansvaret for at kommunens mål om ”å redusere utslipp” skal nås. Energiforbruket i hytteområdene bør, ifølge styringsgruppas flertall, nemlig ikke øke vesentlig dersom kommunens målsettinger i energi- og klimaplanen skal nås.

  Dersom politikerne i Ringsaker virkelig er så bekymret for energibruken i hytteområdene, må det være tillatt å stille spørsmål ved hvorfor kommunen da i løpet av de siste årene har tillatt en til dels betydelig utbygging av store strømslukende høystandardhytter, som har boligstandard og vel så det, blant annet på Sjusjøen og ved alpinanlegget i Mesnalia?

  Det er jo dessuten ikke slik at hyttene på Kuåsen, Elgåsen og Aksjøen i dag er uoppvarmet. De varmes opp med ikke-fornybare, forurensende fossile brennstoff som fyringsolje, parafin, diesel og propan. I tillegg brukes selvsagt ved, som riktignok er en fornybar ressurs, men som like fullt medfører utslipp av forurensning til omgivelsene. Dagens oppvarmingsalternativer medfører dessuten en betydelig støyforurensning i området, ved at stadig flere hytteeiere tar i bruk til dels kraftige dieselaggregater for å produsere sin egen elektrisitet. Bruken av slike aggregater vil åpenbart øke betydelig i årene som kommer, dersom det nå blir satt bom for framføring av elektrisitet.

  Norsk elektrisitet basert på vannkraft og framført i bakkekabel, slik det nå planlegges til de aktuelle hytteområdene, er vel den mest naturvennlige energiforsyning man over hodet kan tenke seg. Framføring av strøm til hyttene på innsiden av Kroksjø-dammen vil derfor ikke i seg selv øke energiforbruket på hyttene, bare vri energibruken over på et mer miljøvennlig alternativ.

  Når det er sagt, er det ikke vanskelig å slutte seg til at det er en global målsetting å begrense økningen i verdens energiforbruk. Men hvis formålet er å begrense energiforbruket knyttet til nordmenns – derunder hytteeierne i Ringsakers – fritidsbruk, oppnår kommunen neppe hensikten ved å nekte framføring av strøm forbi Kroksjø-dammen. Det er nemlig et faktum at hytter med lav standard har færre bruksdøgn i året enn hytter med en noe høyere standard. Vi vet også at befolkningen generelt får stadig mer fritid, og et stadig økende velstandsnivå gir samtidig økte muligheter til å utnytte denne fritiden.

  Spørsmålet kommunestyret derfor bør stille seg er hva som vil skje hvis hytteeierne i Ringsakerfjellet begrenser bruken av hyttene, fordi mange etter hvert føler at bruken er for tungvint og standarden for lav. Hvis hytteeierne holder seg hjemme i egne boliger i ferien reduseres naturlig nok energibruken knyttet til fritiden. Det er imidlertid lite trolig at det er dette som vil skje. I den grad nordmenns fritidsvaner er et energiproblem, er dette problemet knyttet til at stadig flere har råd og anledning til å reise langt, og lengre enn langt, for å oppleve en spennende ferie. Hvis hytteeierne i Ringsakerfjellet legger noen færre bruksdøgn på hyttene, og desto flere fritidsdøgn på Bali, Honolulu eller Maldivene, har kommunedelplanen i hvert fall ikke oppnådd å redusere verdens energiproblemer.

  Å nekte strømforsyning på innsiden av Kroksjø-dammen vil også få negative konsekvenser for Ringsaker kommune og kommunens næringsliv. Færre bruksdøgn betyr færre kunder i butikkene, færre besøk på spisestedene, mindre etterspørsel etter hytteservice og håndverkstjenester. I den grad hyttene forfaller vil også kommunens skattegrunnlag bli negativt påvirket, ved at inntektene fra eiendomsskatten på sikt vil bli redusert eller i hvert fall øke mindre enn de ellers kunne ha gjort.

  I tillegg til de åpenbare fordelene for miljøet og kommunens næringsliv, bør det for kommunestyret også ha betydning at den nylig gjennomførte spørreundersøkelsen viser at det er et klart flertall av hytteeierne som ønsker sikker og miljøvennlig elektrisitetsforsyning til sine hytter.

  Jeg er selv nærmest oppvokst på familiens hytte på Kuåsen, og uten at det er et avgjørende argument vil jeg påpeke at det i snart to generasjoner har vært en klar forutsetning at strømmen også skulle føres til våre hytteområder. Da foreldrene mine bygde på hytta på slutten av 60-tallet, fikk de opplyst fra grunneier Phil at det neppe var nødvendig å bygge pipe på tilbygget, fordi strømmen nå ville bli bygd innover fjellet i løpet av noen få år. Hytteeierne i denne delen av Ringsakerfjellet har med andre ord ventet lenge på strøm. Mange av hytteeierne er i dag godt voksne mennesker, som gjerne vil ha litt mer lys og en litt enklere energiforsyning på hytta. Er det urimelig?

  Forslaget til kommunedelplan skal om ikke lenge behandles i kommunestyret. Heldigvis representerer flertallet i styringsgruppa ikke flertallet i kommunestyret. Arbeiderpartiet ved utvalgsleder Kåre Korsveien har allerede gjort det klart at han ikke ser noen betenkeligheter med å utvide strømområdet på Sjusjøen. Sammen med Kristelig Folkeparti, Høyre og Frp utgjør Ap flertallet i kommunestyret i denne saken. Jeg vil herved utfordre representantene for de tre sistnevnte partiene, som ikke har vært representert i styringsgruppa:

  Hva mener dere i denne saken? Skal vi hytteeiere på innsiden av Kroksjødammen forbli de siste husmenn i Ringsakerfjellet, som nektes rettigheter de fleste andre tar for en selvfølge?”

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *