Referat fra årsmøtet

Det var god stemning og innledningsvis fikk vi relevant informasjon fra Kjell Stubberud, Pihl og Trond Sverre Hagen, Storåsen. Styret fikk applaus fra salen for godt utført styrearbeide.

MERK: Registrer din e-postadresse på forsiden av web-siden og få tilsendt relevant informasjon.

Referat:

ELGÅSEN, AKSJØEN OG KUÅSEN VEL
26.09.15 på Låven Bar, Sjusjøen kl. 16-18, Ca 90 fremmøtte beboere, derav 43 stemmeberettigede
Gjester på formøte: Kjell Stubbrud fra Pihl og Trond Sverre Hagen fra Storåsen a/s

KORT REFERAT FRA FORMØTET

FESTEAVGIFTER ETTER «STRASBOURG-DOMMEN»
Kjell Stubbrud redegjorde for Lovvedtak 92 2014 – 2015, vedtatt i Stortinget 10.juni 2015.
Lovvedtaket var gjort på bakgrunn av «Strasbourg-dommen» som gir bortfester andre vilkår enn tidligere.
Det ble presisert at ikke tidsbestemte festeavtaler ikke berøres av Strasbourg-dommen.
Pihl har mange ulike feste-avtaler, og de festere som må vente forhøyelse i avgiften, blir tilskrevet før nyttår 2015.
Pihl har vurdert tomteverdier i ulike områder og setter avgift etter disse nye vurderingene, dog ikke mer enn 2% av maks tomteverdi. Pihl svarer at de ikke har skilt mellom tomter med og uten vann- og avløp.
EAK avventer referat fra et orienteringsmøte holdt for alle vel-foreningene 23.09.15

STRØM, VANN OG AVLØP
Det ble referert til Eidsiva som etter prosessen med fremføring av strøm hadde uttrykt at de var vel fornøyd med samarbeidet med Pihl. Det skal være befaring på Aksjøen i høst.
Det ble lest opp et brev fra en beboer på Aksjøen som ønsket seg mindre bruk av ute-lys.

Fremføring av vann og avløp ned mot Kroksjø-demningen går, som vi ser, sin gang.
Det er ingen planer om fortetting eller fremføring av vann og avløp innenfor Kroksjødammen.

BOMLØSNINGER
EAKs styre gjentok sin oppfordring til Pihl om å benytte muligheten til å bruke den helautomatiske bommen på Storåsen hele året. Kjell Stubbrud kunne ikke redegjøre for bakgrunnen til å opprettholde bemanning på Elgåsen når det nå ikke lenger er nødvendig. Pihl opplyste imidlertid på orienteringsmøtet til vellene 23.09.15 at de «har et arbeid på gang med å automatisere bommer og vurdere andre bomløsninger i hele sitt område.»

NY BRO OVER KROKSJØ-DEMNINGEN
Det er intenst arbeid på gang for å fornye bro-systemet slik at trasèen for skiløyper og bilkjøring blir fysisk adskilt til vinteren. Arbeidet regnes å være ferdig om 2-3 uker. I prinsippet skal veien være kjørbar i hele anleggsperioden.

VINTERBRØYTING
Trond Sverre Hagen presiserte i sitt innlegg viktigheten av å ha tett dialog med brukerne av vinterbrøytede veier.
Han ba om å få beskjed dersom hytta om vinteren skulle benyttes utenom ferier og helger.
For øvrig ønsket han seg tydeligere merking av numrene på hyttene.
Kveveien og Ludviks vei får vinterbrøyting kommende vinter, og man arbeider nå med å sikre at vannforsyningene ikke fryser. De er foreløpig litt usikre på det nederste tappepunktet på Kuåsen.

BOMMEN PÅ STORÅSEN
Prisene for kommende vinter vil være som i fjor.
Nytt: Mulighet for å kjøpe klippekort uten tidsbestemmelse og årskort for parkering.

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I EAK VEL 26.09.2015
1.
Innkalling godkjent
2.
Valg av møteleder – Knut Bjarne Tajet
3.
Valg av sekretær – Kristin Helland
4.
Valg av 2 personer til å underskrive protokollen – Tone Mikkelsen, og Egil Risbø
5.
Årsberetning
Leder beklaget 2 feil ved styrets årsberetning: Styremedlem Geir Ulsrud fra Kuåsen var uteglemt  i innledningen, Regnskapet for 2014 var notert som 2015. Feilene er rettet opp.
Årsberetningen ble lest og godkjent.
6.
Regnskap m. revisors beretning ble lest og godkjent
7.
Budsjett og kontingentfastsettelse.
Styreleder understreket at EAKs brukbare økonomi pt i stor grad skyldes salg av annonser til
Birkebeiner’n i den passerte anleggsperiode. Videre inntekter vil i hovedsak komme fra
medlemskontingenten. Han foreslo derfor denne hevet til 300,- pr år. Vedtatt.
8.
Valg av styreleder
Kjetil Berntsen hadde stilt seg til rådighet for 1 år. Enstemmig valgt.
9.
Valg av styremedlemmer og varamedlemmer:
Aksjøen: Vidar Sølvsberg og Inge Olav Rosenberg, styremedlem valgt for 2 år
Tor Holthe, varamedlem, valgt for 1 år
Elgåsen.: Tore Sæther styremedlem valgt for 2 år
Kristin Helland, varamedlem, valgt for 1 år
Kuåsen:   Bjørg Fredstuen, styremedlem, valgt for 2 år
Aksel Ruud, varamedlem, valgt for 1 år

10.
Valg av revisor m varamenn:
Erling Nordsjø, valgt som revisor for 1 år
Øystein Tvedt, valgt som revisors varamenn for 1 år
Siri Enereud som har ført EAKs regnskap de siste årene, har meldt at de skal flytte ut av området.
Nytt styre får derfor fullmakt til å skaffe/kjøpe inn ny regnskapsfører.

11.
Valg av valgkomitè:
Solveig Nor, Aksjøen                   sol-no@online.no
Ola Wiken, Elgåsen                     ola.wiken@postnord.com eller owiken@frisurf.no
Gunnar Brobakken, Kuåsen       gunnar.brobakken@gjovik.online.no
Avtroppende styreleder understreket nødvendigheten av tett samhandling i valgkomitèen og at komitèen må konstituere seg selv for å sikre framdrift i god tid før valg.
12.
Innkomne saker
Styret hadde ikke mottatt noen innkomne saker og kunne dermed allrede før kl. 18 takke for godt
fremmøte og konstruktiv deltakelse.

Jan Skaug fra Aksjøen takket styret for nok et år med godt arbeid.
Lillehammer 29.09.2015 , Kristin Helland, ref

Tone Mikkelsen                     Egil Risbø
sign                                           sign

Debattinnlegg

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *