REFERAT FRA ÅRSMØTE 2011

Møtet ble holdt på Fjellheimen lørdag 17.10.2011 kl.17 og fremmøtet var godt.

Styreleder Heidi Fæste kunne ønske velkommen til et vel som runder 35 år i år.

Per Fineid fra Pihlske Sameie var invitert for å redegjøre for aktuelle saker.

– Fremføring av strøm var naturlig nok det forsamlingen var mest opptatt av.
Prosjektering av ledninger til Kuåsen er fullført av Eidsiva. Det står stikker langs veien der strømskapene skal stå. Likevel blir det ikke påbegynt graving før Ringsaker kommune har gjort endelig vedtak. Saken skulle opp i kommunestyret 05.10.11.
Anbudsrunden er gjennomført, men det blir sannsynligvis ikke graving før juni 2012.

– Sjusjøen og Omegn Skiforening er etablert med det formål å skaffe mer penger til stier og løyper i området.
EAK har en representant i styret, og vellets medlemmer oppfordres til å komme med forslag og ønsker til tiltak via eget vel.
I 2011 er det merket sykkelstier, Gjestbu-runden skal forbedres og ”Sjusjøen rundt” fullføres.
Mer info på www.sjusjoen.com.

– Pihl planlegger pynting og bedre tilrettelegging ved Kroksjødammen. Til det skal det brukes overskuddsmasse fra annen graving.

– Barfrost 2010 forårsaket at mange vannposter frøs forrige vinter.

– Gjengroing av vann er et kjent problem. Det er for liten gjennomstrømming mange steder.
Pihl jobber med saken, men erkjenner at de foreløpig mangler noen god løsning.

– Deponering av kvist.
Mange ønsker å hugge trær som vokser seg for store. Pihl opplyser at noen hundre meter inn i veien som går til Småsetra fra Sjusjø-veien er det satt av plass til å deponere kvist. Per Fineid presiserte at kun kvist kan legges der.
Haugen som er laget ved Aksjøen kan bestå, men også den er bare til kvist.

– Skogpleie.
Det har blitt etterlyst hjelp/ råd/ planer/tiltak hva gjelder pleie av og tynning av skog.
Pihl kunne opplyse at de har et skogsarbeidslag i arbeid. Hovedprinsippet er at de skal utføre tynning og ikke snauhogst. Arbeidslaget er nå i området rundt Lunkevann, og Fineid trodde det ville ta noen år før de ville nå inn i EAK-området.
Dersom hytteeiere ønsket kontakt angående hogst, kunne de be om et møte med Pihl.

– Sjusjø-prosjektet.
I januar ble det avholdt et møte for å samle aktørene på Sjusjøen. Tanken er å utvide området til også å omfatte Ljøsheim og EAK

– Modernisering av bomsystemet på Storåsen/Elgåsen.
Per Fineid kunne opplyse at de foreløpig ikke har planer om endring verken på Storåsen eller på Elgåsen.

– Vedlikehold av veier.
Med en nedbørsommer som den i 2011 er det vanskelig å holde veien i topp stand.
Fineid tok imot anmerkninger om konkrete strekninger.
————————————————————————————-
ÅRSMØTESAKER

Det var 52 personer tilstede på årsmøtet. Disse representerte 34 stemmer.

– Reiel Nybø ble valgt som møteleder., Kristin Helland som sekretær.
Heidi Fæste og Erik Helli ble bedt om å underskrive møteprotokollen.

– Innkalling til årsmøtet med tilhørende papirer var sendt ut som innhold i Birkebeineren. Dette er den eneste praktiske mulighet til å nå alle medlemmer og ble derfor godkjent.
De fremmøtte fikk papirkopi av årsmøtepapirene ved ankomst.

– Årsberetning og regnskap med revisors beretning ble presentert og godkjent

– Budsjett for kommende driftsår finnes i helt korrekt utgave på EAKs hjemmesider.
Der er antall medlemmer av EAK korrigert til 388.
Det er i dette budsjettet tatt med faktiske utgifter til styre og valgkomitè.

Styrets forslag til ny kontingent på 250,- pr år, ble godkjent av årsmøtet ved akklamasjon. Kontingenten vil kreves inn hvert år.

Medlemmene ble oppfordret til å benytte ordningen med ”grasrotandel” til EAK, hvis de likevel spiller hos Norsk Tipping.

– Vedtektsendringer.
Møteleder redegjorde for styrets forslag til endringer av vellets vedtekter.
Det henvises til hele teksten som er gjengitt i siste Birkebeineren.

Årsmøtet fulgte imidlertid ikke styrets innstilling hva gjaldt stemmerett.
Følgende formulering ble vedtatt: Det skal kun være mulig å stille med 2 fullmakter.

– Valg
Det ble fremmet ønske fra salen om at valgkomitèens innstilling til styremedlemmer skulle foreligge sammen med papirene som ble sendt ut i forkant. De som hadde jobbet med å skaffe kandidater til alle verv, så dette som praktisk vanskelig.

Nytt styre i Elgåsen,Aksjøen og Kuåsen vel for kommende driftsår:

Leder Reiel Nybø Kuåsen 2 år

Styremedlemmer Kjetil Berntsen Aksjøen 1 år
Vidar Sølvsberg Aksjøen 2 år
Knut Espen Bryhn Elgåsen 2 år
Kristin Helland Elgåsen 1 år
Svein Arild Hallås Kuåsen 1 år
Aksel Ruud Kuåsen 2 år

Varamedlemmer Thore Sjuls Aksjøen 1 år
Erik Helli Elgåsen 1 år
Knut Bjarne Tajet Kuåsen 1 år

Revisor Sigurd Carson Aksjøen 1 år
Varamann til
revisor Per Erik Olaisen Aksjøen 1 år

Valgkomitè Inge Olav Rosenberg Aksjøen 1 år
Øystein Tveit Kuåsen 1 år
Åge Skaugen Elgåsen 1 år

(Det tas inn i vedtektene at valgkomitè velges for 1 år)

– Åpen post .
Det ble overrakt gaver til Geir Weium. Bjørn Sjue og Jahn Skaug for årelangt engasjement i vellet.
Heidi Fæste og Reiel Nybø fikk blomster som avtroppende og påtroppende ledere.

Lillehammer 11.10.11
Kristin Helland

Debattinnlegg

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *