Referat fra Årsmøtet kan du lese her

Referat fra årsmøtet i EAK Vel, Sjusjøen fjellkirke lørdag 18.9.2010 kl 18.

Konstituering: Registrering av frammøtte og fullmakter. Utdeling av stemmesedler.

Svært mange hadde møtt opp til årsmøtet. Det ble mangel på sitteplasser. I forsamlingen var det 144 stemmeberettigede, som til sammen representerte 177 stemmer. Mange hytter var representert med flere frammøtte, men hver hytte har ifølge vedtektene kun én stemme.

Avtroppende formann Thore Ødegårdstuen ønsket velkommen.

Han ga ordet til Per Fineid fra Pihl, som ga en orientering om aktuelle saker:

Orientering fra Pihl:

* På grunn av utfordringene med kloakk, vann og avløp i Sjusjøen-området er det byggestopp her. Det påvirker kommunedelplanen også for Kuåsen, Elgåsen og Aksjøen. Ringsaker kommune har derfor satt planen på vent

* Også ryddingen ved demningen på Kroksjøen er satt på vent.

* Både Pihl og mange hytteeiere oppfatter gjengroingen av området som et problem. Dersom noen ønsker å hogge enkelttrær, bør det tas kontakt med Pihl på forhånd. Pihl er heller ikke uvillig til at det hogges i et større område. Hvis grupper av hytteeiere ønsker dette, kan de ta kontakt.

* Løypekjøring.

Konkursen i Brøttum Almenning har påvirket løypekjøringen for hytteområdet i Brøttum, men i vårt område kjøres løypene som normalt. Slik blir det også neste vinter, ifølge Fineid.

Hytteeierne er representert i løypekomiteen. Løypekjøringa er i dag et spleiselag mellom grunneier, hytteeiere, næringsdrivende og vellene.

De enkelte hytteeierne oppfordres til å gi frivillige tilskudd til løypekjøring.

* Strømsaken.

Fineid oppsummerte det som hadde skjedd i strømsaken. Han mente at arbeidet med denne saken ikke hadde vært optimalt, og at flere hadde skyld i det. Fineid beklaget at Pihl hadde utlevert lister over hytteeiere som ikke hadde svart på strømundersøkelsen.

Hans oppfordring var å bli ferdig med det som har skjedd og heller se framover. Han mente at det bare var redelige hensikter som lå bak og at det er viktig å kunne leve sammen etterpå.

Pihl vil gjennomføre en ny spørreundersøkelse i samarbeid med det nye styret. Med undersøkelsen bil det medfølge argumenter både for og mot strøm.

For Pihl er det viktigste å få vite hvordan hytteeierne ser på at det kan komme strøm i området. Det vil bli satt en endelig frist for svar. På forhånd skal det også klargjøres hvordan svarene skal tolkes. Undersøkelsen vil bli foretatt i løpet av høsten.

Etter Fineids innlegg var det en kort spørsmålsrunde.

Valg av møteleder og sekretær:

Reiel Nybø ble valgt som møteleder, Vera Wold som møtesekretær.

Godkjenning av innkalling:

Det ble framsatt forslag om å føye til strømsaken som punkt 4.2. Det kom det ingen innvendinger i mot.

Flere av møtedeltakerne reagerte på at de ved inngangen foreløpig hadde fått godkjent kun én fullmakt per hytte i tillegg til sin egen stemmeseddel. Det ble påpekt at det ikke var hjemmel for dette i vedtektene. Forsamlingen var enige om at hver av de stemmeberettigede kunne få godkjent et ubegrenset antall fullmakter.

Det første til at antall stemmer i forsamlingen økte fra 144 til 177.

Valg av to personer til å underskrive møteprotokollen:

Erik Helli og Rune Sjøli ble valgt.

Styrets beretning for 2009/2010.

Nybø gikk gjennom denne.

Det kom ingen kommentarer til årsberetningen, men det ble stilt spørsmål om hvorfor tre av styremedlemmene hadde trukket seg i perioden. Tone Mikkelsen og Vera Wold redegjorde for sine beslutninger.

Regnskap.

Ingen kommentarer til regnskapet

Revisorers rapport.

Ingen kommentarer.

Budsjett.

Noen mente at vellet gir for lite til løypekjøring, og ble av møteleder oppfordret om å komme med forslag om et nytt beløp til det nye styret.

Valg.

Bjørn Sjule delte ut valgkomiteens forslag til nytt styre. De foreslåtte representantene fikk noen min nutter til å presentere seg selv.

Til vervet som styreleder og styremedlem fra Elgåsen kom det benkeforslag på Knut Nordby, men valgkomiteens kandidater fikk flertall.

Det nyvalgte styret ser slik ut:

Leder:

Heidi Fæste Aksjøen, 1 år

Styremedlemmer:

Kjetil Berntsen Aksjøen, 2 år

Vidar Sølvsberg Aksjøen, 2 år

Geir Weium Elgåsen, 1 år. Ikke på valg

Kristin Helland Elgåsen, 2 år.

Svein Arild Hallås Kuåsen, 2 år

Reiel Harald Nybø Kuåsen, 1 år. Ikke på valg

Varamedlemmer: Thore Sjuls Aksjøen, 1 år, Erik Helli Elgåsen, 1 år, Aksel Ruud Kuåsen, 1 år

Revisorer: Sigurd Carson Aksjøen, 1 år

Vara: Øystein Hesjasveen Elgåsen, 1 år.

Valgkomitee: Jahn Skaug Aksjøen, 1 år, Øystein Tveit Kuåsen, 1 år, Bjørn Sjule Elgåsen, 1 år

Saker til behandling:

Forslag til vedtekstendringer:

Forslag fra styret, Tone Mikkelsen og Simen Enersen til endringer av §3, §4, §6,§7.

Forsamlingen vedtok enstemmig å utsette alle forslag til endringer eller tillegg. Det nye styret arbeider videre med sakene og legger fram forslag til neste årsmøte.

Strømsaken:

Knut Nordby orienterte om sitt syn på hvordan spørreundersøkelsen bør gjennomføres.

Lise Campbell Lehne, Kuåsen, som arbeider blant annet med spørreundersøkelser, tilbød seg å være med å utforme undersøkelsen.

Styret fikk fullmakt til å arbeide videre med strømsaken i samarbeid med Pihl. Spørreundersøkelsen kan purres skriftlig.

Avslutning:

Møteleder takket avtroppende styremedlemmer for innsatsen. Nyvalgt leder Heidi Fæste avsluttet møtet med noen velvalgte ord.