Referat fra Årsmøtet

 1. Konstituering

Formann Thore ønsket velkommen. Styret ble kritisert fordi det ikke forelå sakspapirer etc før til selve møtet. Det ble vist til vedtektene. Thore beklaget dette og tok det etterretning.

Per Fineid informerte årsmøtet om ulike saker før selve møtet.

–          Kommunedelplanen skal være ferdig desember 2009. Det kom flere innspill fra salen om å se på muligheter for strøm i hytteområdene. Velet kjører i gang en spørreundersøkelse sammen med Pihl, og må fremlegge nyttig informasjon om kostnader etc fra Eidsiva Energi.

–          Pihl mener det er et pluss for området at Birkebeinerarrangementene øker i omfang, men forsøker også å skape balanse mellom ”pest og plage”. Phil fikk ros for oppryddingen etter arrangementene, men kritikk for skilting vedrørende tidspunkt for innkjøringsforbud til hytteområdene under Birkebeinerrittet.

–          Skiløyper og skiløypefinansiering: det vurderes om den enkelte hytteeier skal pålegges en sum til dette. Foreløpig oppfordres det til frivillige bidrag.

–          Tomtefesteloven: det vil bli økning i utløsingsprisen i vårt område (140.000 – 184.000 kr). Serviceavgiften for selveiere ligger på kr 1500. Det ble en livlig runde med spørsmål rundt dette. Avgiften skal dekke skiløyper, hytteveier, tappeanlegg for vann.

–          Båtrampe på Kroksjøen: ingen konkrete planer om dette

–          Jubileumsboka – Pihl 175 er å få kjøpt til medlemspris. Fineid fikk skryt for boken.

–          Bomsystemet ble tatt opp nok en gang. Styret bør sende en sak til Pihl der de ber om at opplegget moderniseres og at avgiftssettingen blir bedre.

–          Gjengroing i området er en utfordring. Pihl er liberale i forhold til å gi tillatelse til hogst. Gran bør fjernes når den er en meter høy, for da er det enklest å ta den.

–          Styret ble bedt om å orientere medlemmene når møter om kommunedelplanen skal foregå. Dette vil bli gjort på www.birkebeinern.no

 1. Valg av møteleder

Leder Thore Ødegårdstuen ble valgt

 1. Valg av møtesekretær

Kasserer Tone Mikkelsen ble valgt

 1. Valg av to til å underskrive protokollen

Bjørn Sjule og Jahn Skaug ble valgt

 1. Årsberetning

Thore Ø gjennomgikk denne. Styret ble nok en gang oppfordret til å se på dette med strøm til området og til å få med at det er delt syn på kommunedelplanen. Dette tas til etterretning.

 1. Regnskap

Petter F gjennomgikk det økonomiske fordi ny kasserer, Tone M, ikke hadde hatt å gjøre med dette mer enn siden februar og fordi kunnskapsoverføringen ikke hadde vært god nok. Årsmøtet ba om at internrevisjonen skrev et par linjer på Resultatregnskapet om at ”de anbefaler årsmøtet å godkjenne regnskapet”. Dette skal bli gjort neste år. Årsmøtet synes også det blir forvirrende når kontingent innkreves annenhvert år. Styret ser på om de kan endre dette.

 1. Budsjett/kontingentfastsettelse

Det kom frem forslag om at etterslep fra tidligere år settes som gjeld i årsregnskapet. Vi får håpe vi slipper mer etterslep.

 1. Innkomne saker

Ingen innkomne saker, men dette kan komme av at medlemmene ikke var godt nok informert om frister for innlevering etc. Det bes om at det i Birkebeinern og på nettsiden opplyses tydelig om dette før neste årsmøte.

 1. Valg av styre

Thore Ø – Elgåsen, ble valgt som leder

Vera Wold, Kuåsen, ble valgt som sekretær.

Det kom også tilbakemeldinger på at vedtektene om valg heller ikke var fulgt, for der står det at det er styret selv som skal konstituere seg.

Tone Mikkelsen, Aksjøen, fortsetter som kasserer.

Styremedlemmer ble:

Gudmund Sørensen, Aksjøen

Geir Weium, Elgåsen

Lars Wilskog, Kuåsen

 1. vara: Erik Helli, Elgåsen
 2. vara: Reiel Harald Nybø, Kuåsen
 3. Petter Fæste, Aksjøen
 4. Valg av revisor og vararepresentant

Sigurd Carsom, Aksjøen, fortsetter

Ny: Rune Sjøli, Kuåsen

1.Valg av valgkomite

Bjørn Sjule og Jahn Skaug

Bjørn Sjule                                               Jahn Skaug

(sign)                                                        (sign)

Debattinnlegg

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *