Referat fra samtalemøtet 31.5.2010

Styret inviterte til et uformelt samtalemøte om strømsaken med Pihl v/Per Fineid og Knut E. Nordby, som fant sted i Brumunddal 31.5.2010. På møtet fikk alle de frammøtte rikelig anledning til å komme fram med sine ulike syn.

Som følge av det som hadde skjedd og diskusjonen i møtet opprettholdt Fineid konklusjonen som tidligere er oversendt styret og Birkebeinern. Jfr ordlyd tatt inn nedenfor.
Utbygging av strøm til Kuåsen og de andre områdene kan derfor tidligst skje i 2011 dersom den nye spørreundersøkelsen viser at flertallet ønsker strøm, og Eidsiva får tilstrekkelig oppslutning til at det er forretningsmessig interessant.

Det ble videre konkludert med at ny spørreundersøkelse kunne gjennomføres etter årsmøtet i velforeningen i september 2010. For denne undersøkelsen vil Pihl i samarbeid med velforeningen utarbeide et nytt spørreskjema med flere svaralternativer. Dette spørreskjema vil bli sendt samtlige hytteeiere i vårt område i separat konvolutt adressert hjem til den enkelte hytteeier.
Det vil bli lagt opp til at både tilhengere og motstandere av strøm skal få presentert sine argumenter og synspunkter, for eksempel som et vedlegg til spørreskjema. I tillegg kan partene diskutere og fremme sine synspunkter på velforeningens blogg og ellers fremme sitt syn slik. Det må i materialet som sendes ut klargjøres hvordan svarene vil bli tolket.
For den neste undersøkelsen vil det bli satt en endelig svarfrist. Opptellingsresultatet ved denne datoen blir lagt til grunn som endelig beslutningsgrunnlag.

Hilsen Styret, Fineid og Nordby

Fra Pihl AS 11.05.2010:
Elgåsen, Aksjøen og Kuåsen Vel
SPØRREUNDERSØKELSE OM UTBYGGING AV STRØM
KUÅSEN – ELGÅSEN – AKSJØEN
Vi viser til spørreundersøkelsen som er foretatt i vinter. Undersøkelsen var tatt inn i Birkebeineren med svarfrist 15 mars 2010. Vi ble enige med velforeningen om å utsette opptellingen til etter påske. Pr 23.04.2010 var resultatet som tidligere offentliggjort, en interesse mellom 37 og 45 % i feltene. I henhold til forutsetningene i undersøkelsen var det ikke flertall for utbygging.
I etterkant har interessenter for strøm arbeidet for at flere skulle melde seg, og vi har gitt fra oss resultatet fra undersøkelsen til vellet og denne gruppen. Utgangspunktet for Pihl var at det var viktig å få klarhet i hva hytteeierne mener. I ettertid har det kommet reaksjoner fra hytteeiere både på at et anonymt materiale er frigitt, at det foretas ringerunder etter fristens utløp med et offentliggjort resultat, og at ringerunder oppfattes som en uriktig omkamp. Pihl beklager at dette har blitt en ubehagelig opplevelse for flere hytteeiere, og erkjenner at materialet ikke skulle være frigitt på denne måten.
Det har etter 23.04 kommet noen flere påmeldinger for Kuåsen, med en tilslutning i dette området på like i overkant av 50 %.
Man står da med et resultat pr 23.04 som ikke går for utbygging av strøm. Samtidig har det som følge en aktiv innsats fra de som ønsker strøm kommet inn totalt ca 50 % interessenter på Kuåsen. Dette oppfattes av flere som en omkamp etter fristens utløp. På grunn av prosessens forløp og for at ikke denne saken skal skape langvarig strid i området vil vi ikke sette i gang utbygging på et slikt grunnlag.

Det vises også til velforeningens syn på saken.

Med dette forløpet og de reaksjoner som har kommet finner vi at det riktige for området og hytteeierne nå er følgende:

1. Avstemmingsresultatet pr 23.04. legges til grunn. Dette var resultatet ved fristens utløp.

2. Det gjennomføres en ny undersøkelse om strømsaken der det gjøres et grundigere forarbeid i forhold til spørsmålsstillingen og i forhold til behandling av svarene. Likedan må både tilhengere og motstandere av strøm kunne presentere sine argumenter på forhånd for hytteeierne. Det settes en endelig svarfrist.

3. Resultatet fra 23.04 legges til grunn i minimum ett år. Ny undersøkelse vinteren 2010-11, eller annet senere tidspunkt i samråd med vellet.

Vi tror dette vil være beste framgangsmåte i den situasjonen man nå er i, både for tilhengere og motstandere av strøm.

Med hilsen
Pihl AS, Per Fineid

Debattinnlegg

18 svar til “Referat fra samtalemøtet 31.5.2010”

 1. Finn Åge Østern sier:

  Ang. Ny spørreundersøkelse:
  Jeg ønsker meg at alle hytteeiere/tomtefestere svarer på to spørsmål:
  1) Ønsker du strøm inn i området? Ja/Nei
  2) Dersom Ja: Ønsker du strøm inn til hytta (iht kostnadsoverslag)?

  Argumenter og synspunkter gjøres på hjemmesiden før svarfrist og ikke på et vedlegg til spørreundersøkelsen, som foreslått på møte 31/5. Begrunnelse: Gjennomlesning er ressurskrevende, og entydige konklusjoner er meget vanskelig å trekke. Og hva skal man isåfall bruke dette til? Avstemning er jo avholdt!
  Pihl står for utsendelse og innsamling av data, samt konklusjon av strømsaken.

 2. Eirik Paulsen sier:

  Vil gi min fulle støtte til Knut Erik Nordby og hans «team» med den jobben de legger ned for å få strøm inn til vårt område. Forhåpentligvis møter mange opp på årsmøtet i år for å støtte strømsaken og få en holdningsendring i styret. Håper vi får en god og sakelig debatt på årsmøtet om denne saken og at vi får et positivt resultat på den nye undersøkelsen.

  Mvh
  Eirik Paulsen
  Aksjøen 93

 3. Geir Andreassen sier:

  Hei,

  Jeg vil si Knut Erik Nordby gjør en god jobb for fjellet. Jeg lurer på hvor årsmøtet blir avholdt? Må jo være med å støtte oppunder det beste man kan for at det skal bli strøm.

  Geir
  Elgåsen nr1

 4. Knut Erik Nordby sier:

  Følgende saksfremlegg ønskes lagt frem for Årsmøtet i september 2010

  SAKSFREMLEGG med forslag til vedtak
  Til årsmøte 2010 i EAK-velforening
  Sakens navn: ”Strømsaken – retningslinjer for ny spørreundersøkelse”
  Forslagstiller: Knut Erik Nordby, hytte nr 129 Elgåsen
  Dato: 24. juni 2010

  Bakgrunn
  På årsmøtet i 2009 ble det bestemt at velforeningen i samarbeid med Pihl skulle kjøre i gang en spørreundersøkelse vedrørende hytteeiernes syn på å få lagt nettbasert strøm inn i området.
  På denne bakgrunn innhentet velforeningen pristilbud fra nettleverandøren Eidsiva. Dette ble så sendt ut med ”Birkebeinern” til alle hytteeierne i området sammen med et skjema hvor de som var interessert i å bestille strøm skulle krysse av for dette, signere og sende skjema i retur til Pihl. På forhånd hadde Eidsiva sagt at de måtte ha en oppslutning på 50% for at det skulle være lønnsomt å sette i gang.

  Pihl gjorde det også klart at et flertall av hytteeierne måtte ønske strøm inn i området for at Pihl som grunneier ville la Eidsiva sette i gang med utbyggingen.
  Det ble satt en frist for innsendelse av ”bestillingsskjemaene”. Ved fristens utløp viste opptellingen en oppslutning på ca 40%, hvor Kuåsen lå høyest med 45,5%. For dette området som etter fremdriftsplanen skulle bygges ut først, manglet det kun 7 ”bestillinger”. Etter avtale både med velforeningens formann og med Pihl fikk jeg tilsendt navnelister over de som ikke hadde svart. Dette for eventuelt å kunne mobilisere tvilere og etternølere slik at 50% oppslutningen kunne nås og utbyggingen komme i gang. I direkte dialog med Eidsiva sa også de at deres erfaring var at det vanligvis ble større oppslutning dersom noen engasjerte seg for saken.

  Det ble igangsatt en ringedugnad som resulterte i at Pihl fikk inn nok ”bestillinger” til at 50% oppslutningen ble nådd på Kuåsen. Det viste seg også at mange ikke hadde lest ”Birkebenern” og var ukjente med hele undersøkelsen. Svært mange ga også utrykk for at de ønsket strøm, men at de av prioriteringsmessige grunner ikke kunne bestille innen den oppgitte svarfristen, men måtte vente litt.

  Et nokså lite mindretall av de som ble oppringt sa at de var imot å få strøm inn i området.
  Da resultatet med 50% oppslutning etter ringerunden ble kjent, var det motstandere av strøm som protesterte til Pihl, i tillegg til at et flertall av styremedlemmene i velforeningen personlig var imot. Styret kunne derfor ikke anbefale for Pihl å sette i gang utbyggingen basert på dette resultatet, og Pihl ønsket heller ikke å sette i gang da de syntes prosessen ble uryddig og interessemotsetningene for store.

  På dette grunnlag har bestemte Pihl at det ikke blir strøm nå. Dette var et resultat jeg som initiativtaker til ringedugnaden ikke ville godta. I et forsøk på å komme til enighet ble det derfor innkalt til et uformelt samtalemøte mellom styret i velforeningen, Pihl og undertegnede på Brumunddal den 31. mai 2010.

  Som følge av det som hadde skjedd og diskusjonen i møtet opprettholdt Fineid konklusjonen om at utbygging av strøm til Kuåsen og de andre områdene tidligst kan skje i 2011 dersom en ny spørreundersøkelsen viser at flertallet ønsker strøm, og Eidsiva får tilstrekkelig oppslutning til at det er forretningsmessig interessant.

  Det ble videre konkludert med at ny spørreundersøkelse kunne gjennomføres etter årsmøtet i velforeningen i september 2010. For denne undersøkelsen vil Pihl i samarbeid med velforeningen utarbeide et nytt spørreskjema med flere svaralternativer. Dette spørreskjema vil bli sendt samtlige hytteeiere i vårt område i separat konvolutt adressert hjem til den enkelte hytteeier.
  Det vil bli lagt opp til at både tilhengere og motstandere av strøm skal få presentert sine argumenter og synspunkter, for eksempel som et vedlegg til spørreskjema. I tillegg kan partene diskutere og fremme sine synspunkter på velforeningens blogg og ellers fremme sitt syn slik. Det må i materialet som sendes ut klargjøres hvordan svarene vil bli tolket. For den neste undersøkelsen vil det bli satt en endelig svarfrist. Opptellingsresultatet ved denne datoen blir lagt til grunn som endelig beslutningsgrunnlag.

  På denne bakgrunn fremmes etterfølgende 2 forslag til vedtak vedrørende gjennomføring av og tolkning av resultater fra ny spørreundersøkelse. Det stemmes separat over de to forslagene:

  Forslag til vedtak 1:

  • Årsmøtet ber om at styret gjennomfører en ny spørreundersøkelse blant hytteeierne i samarbeid med grunneieren Pihl. Undersøkelsen kan gjennomføres som en tilleggsundersøkelse blant de hytteeierne som ikke hadde svart på den første undersøkelsen da svarfristen gikk ut den 23.04.2010. Dersom Pihl forlanger det, gjennomføres ny komplett spørreundersøkelse.

  • Årsmøtet ber om at tilleggsundersøkelsen skal gi svar på følgende to hovedspørsmål:

  1. Hvor mange som ønsker strøm inn i området (Ja)
  og
  2. Hvor mange som ikke ønsker ikke strøm inn i området (Nei)

  • Årsmøtet ber i tillegg om at de som ønsker strøm inn i området (Ja-stemmene) krysser av for ett av følgende to tilleggsspørsmål:

  1. Vi ønsker strøm til vår hytte i henhold til uforpliktende kostnadsoverslag, jf brev fra Eidsiva av 10.02.2010 / eventuelt nyere tilbud fra Eidsiva. (Minimum 50% av hytteeierne må ha krysset av for dette for at Eidsivas lønnsomhetskrav skal være oppfylt og utbyggingen bli igangsatt)
  eller
  2. Vi ønsker eventuelt strøm til vår hytte på et senere tidspunkt og tar stilling til dette på grunnlag av et nytt/senere tilbud fra Eidsiva, men forplikter oss med dette ikke til å bestille.

  • Årsmøtet ber om at spørreundersøkelsen gjennomføres så snart som mulig etter årsmøtet i velforeningen i september 2010. Svarfristen settes slik at dersom det blir et flertall på minst 50% som ønsker strøm inn i området, og Eidsiva finner det lønnsomt å starte, skal det være tid til planlegging med sikte på raskest mulig oppstart og gjennomføring fra tidlig på sommeren i 2011.

  • Årsmøtet ber om at spørreskjema sendes samtlige hytteeiere (ikke bare medlemmer av velforeningen) i vårt område i separat konvolutt adressert hjem til den enkelte hytteeier, og at Pihl står som utsender av brevet og mottaker av svarskjema. Både tilhengere og motstandere av strøm skal få presentert sine argumenter og synspunkter, for eksempel som et vedlegg til spørreskjema. Ferdig frankert svarkonvolutt bør følge utsendelsen.

  • Årsmøtet ber styret om å arbeide aktivt for å ivareta og gjennomføre flertallets interesser slik det fremkommer av resultatet fra spørreundersøkelsen

  • Årsmøtet legger til grunn at de som ikke svarer på undersøkelsen er nøytrale og ikke verken er for eller imot strøm inn i området.

  Forslag til vedtak 2:

  • Dersom mer enn 10% av hytteeierne ikke har svart innen fristen, ber årsmøtet om at styret tar initiativ til å kontakte disse for å påminne dem om spørreundersøkelsen og oppfordre alle om å sende inn svarskjema. Dette innen en ny fastsatt svarfrist som blir den endelige.

 5. Simen Enersen sier:

  Saker som ønskes behandlet på årsmøtet til EAK i september 2010, skal i.h.t. vedtektene §6, punkt 11, legges frem for styret innen 1. august .

  Følgende legges hermed frem for styret i EAK.

  STRØMSAKEN

  Punkt 1
  I forbindelse med spørreundersøkelsen om strøm, (Se referat punkt 1, avsnitt 3 fra årsmøtet 24. september 2009: ”vellet kjører i gang med en spørreundersøkelse”) viser resultat av opptellingen + etterfølgende kontakt med enkelte hytteeiere, at det nå er flertall for strøm (i første omgang for området, Kuåsen).

  Styret i velforeningen har i tilbakemelding datert 12. mai 2010 varselet om at:
  ”Styret anser det ikke som naturlig å være part i et eventuelt videre utredningsarbeid basert på det resultatet av undersøkelsen som foreligger”

  Punkt 2
  Grunneier Pihl (v. Per Fineid) orientert før årsmøtet høsten 2009 om at de ikke ville motsette seg fremføring av strøm, såfremt kabler ble gravd ned.

  På bakgrunn av ovennevnte punkt 1 og punkt 2, fremmes det forslag om at følgende sak legges frem av styret for årsmøtet i september 2010.

  SAK: STRØMSAKEN
  Årsmøtet velger en ”strøm komité” med minimum 2 personer som skal arbeide selvstendig for flertallets interesser når det gjelder fremføring av strøm til området.
  ”Strøm komiteen” har som oppgave å innlede et samarbeide med grunneier Pihl og linje leverandør Eidsiva Energi.
  ”Strøm komiteen” skal arbeide for alle hytteeiers interesser, ikke bare for medlemmene i velforeningen.
  ”Strøm komiteen” kan senere suppleres med ytterligere medlemmer om komiteen finner det nødvendig.

  Hilsen
  Simen Enersen
  (Kuåsen 46)
  Nesåsveien 15,
  1475 Finstadjordet

 6. Ragnar Madsen sier:

  Jeg vil nok engang be om at vi får opplyst følgende fra avsetmniingen som ble avholdt.

  Kuåsen – Ant.ja: Ant. nei: Ant.ubesvart:
  Aksjøen – Ant.ja: Ant. nei: Ant.ubesvart:
  Elgåsen – Ant.ja: Ant. nei: Ant.ubesvart:

  Selv om arrangøren av spørreundersøkelsen konkluderer med at det ikke var over 50% for strøm, bør vi kunne få se hvordan hytteeierne forholdt seg til dette viktige spørsmålet. Ved ikke å oppgi disse tallene føler jeg at Philske ved Fineid og andre ikke yter hytteierne i området en rettferdighet som vi fortjener. Hvis man ikke ønsker å oppgi tallene ønsker vi en begrunnelse for hvorfor dette ikke er mulig.

 7. Helli synes jeg har kommet med den hittil tåpeligste kommentaren i denne farsen av en strømsak-som tydeligvis skal være et forsøk på en konklusjon.
  For det første handler det vel om skuffelse over en utrolig uryddig prosess – særlig fra styret sin side. For det andre er det nok i overkant å bruke betegnelsen «sofavelgere» om en del hytteeiere som ikke engang fikk informasjon om at det var valg? For det tredje, det er ett problem med sammenligningen med fotball, og det er at dommeren har et problem når han har satt igang en fotballkamp hvor bare det ene laget er på banen og vet at de skal spille kamp!!!Når det andre laget da kommer på banen må vel dommeren starte på nytt eller?

  Helene Hallingstorp
  Elgåsen 177

 8. Erik Helli sier:

  Jeg kan godt forstå et man er skuffet over resultatet i strømsaken så langt og etter mine begreper handler dette om en utsettelse og ikke et totalt avslag. Justert for «sofavelgere» er det flertall for strøm. Allikevel må vi må leve med et års utsettelse.

  Fotball er ikke min sterkeste side men jeg har forstått at å gå på banen etter at dommeren har blåst er nytteløst. Da er det bedre å spare energien til dommeren setter spillet i gang igjen. Og dommeren er Pihl.

  Det finnes tre typer mennesker:
  De som får ting til å skje,
  de som er med på det som skjer,
  og de som lurer på hva som skjedde!

  Erik Helli
  Elgåsen 120

 9. Morten Dagre sier:

  Styret må få avløsning!

  Etter at det nå er klarlagt at motstanderne av strøm kun utgjør et lite mindretall av velforeningens medlemmer, anslagsvis 10-15 prosent, er det åpenbart at styret må skiftes ut på årsmøtet i september. Det er i det hele tatt utrolig at et så lite mindretall har klart å dominere velforeningens styre i årevis, men jeg antar at det må skyldes at de i større grad enn mange av oss andre har møtt opp på årsmøtene og gitt sitt syn til kjenne.

  Flere har spurt hva vi nå kan gjøre, når det viser seg at styret fortsatt nekter å akseptere at det er flertall for strøm i det området som vil utgjøre byggetrinn 1, altså på Kuåsen. Svaret er opplagt: Møt opp på årsmøtet i september og sørg for at det blir valgt et styre som er villig til å respektere flertallet av medlemmenes interesser!

  Selv om jeg for lengst har mistet tilliten til det sittende styret, får vi håpe at styret i det minste sørger for årsmøteinnkallingen skjer på riktig måte, og at det på selve årsmøtet legges til rette for at avstemningene kan skje på en åpen og kontrollerbar måte, og slik at man sikrer seg at kun de stemmeberettigede faktisk avgir stemme. Styrets håndtering av strøm-avstemningen gir dessverre grunn til å frykte det motsatte.

  Morten Dagre
  Kuåsen

 10. Ragnar Madsen sier:

  Jeg har dessverre kommet inn i diskusjonen sent, men det forhindrer ikke at jeg har vanskelig for å forstå saken. Den virker helt absurd.
  Ved forrige avstemning var det ca. 20% som var for strøm, såvidt jeg erindrer. Det var for lite til å iverksette strømutbygging. På få år er dette tallet doblet Hvis man tar med de som ikke har fått svart hadde vi muligens fått over 50% alle 3 steder. Pihlske har en ganske rufsete rapportering av resultatene, de holder tilbake tall over ubesvart og ønsker ikke kommentere dette. Konklusjonen blir at det ikke er over 505 noe sted, altså ingen utbygging – basta. De bør forstå hvor dette bærer hen. Et blikk på hyttestandarden rundt i landet burde tilsi at Sjusjøen som et av landets største og tettets bebyggede hytteområder også må få lagt opp strøm. Etterhvert som som en ny generarsjon er iferd med å overta hyttene taler alt for at denne andelen vil øke. Strøminnføringen bør dessuten kunne bli god business for utbygger og en rekke lokale aktører.
  At Pihlske ikke har evne til å følge med i samfunnsutviklingen er beklagelig. At de heller ikke synes å se verdien i at dette kan gi lokale firmaer mange nye oppdrag er også beklagelig.
  Jeg kan ikke se poenget med å gjennomføre noen ny undersøkelse, det er pr. dato nok interesserte og dette tallet vil jo øke når man kommer igang. Eller tror Philske det motsatte vil skje?
  Hytteeierne på Sjusjøen betaler idag kommuneskatt, vi har i alle år betalt bygslingsavgifter.
  Vi forutsetter at vi har en eier som følger med i tiden og som kan forvalte dette området på en god måte. Å stoppe strømutbygging er ikke den riktige strategien. Å sørge for at vi beholder det miljø og den nøkterhet til standard er en oppgave mange kan enes om. Hvorfor ikke lansere dette som et Miljøhytteområde? det er offensivt! Å forby strøm er ikke forenlig med et slik strategi.
  For meg virker det som Pihlske ikke ønsker at vi skal bruke hyttene våre,heller ikke at en ny generasjon skal flytte inn å skape liv og ny vekst. Men ønsker dette skal bli en spøkelsesby i mørke – uten strøm til evig tid som etterhvert medfører at man ser seg om etter hytter andre steder i landet.
  Det hadde vært interessant å få noen refleksjoner fra Per Fineid på dette!!

 11. Knut Erik Nordby sier:

  Nå gjelder det å få valgt nytt styre!

  Strømsaken er den viktigste saken som velforeningen i vårt område må gå i bresjen for de nærmeste årene. Ingen av de faste styremedlemmene i dagens styre er for strøm. Da hjelper det ikke at styret har to varamedlemmer som går inn for strøm, de blir nedstemt – på samme måte som jeg ble ”nedstemt” i samtalemøtet den 31.5 i Brumunddal.

  Konklusjonen fra samtalemøtet er helt riktig referert, og jeg må bare beklage at det ikke var mulig for meg å få verken Pihl eller velforeningen til å akseptere flertallets vilje uten først å ha gjennomført en ny spørreundersøkelse. Det blir derfor ingen fremføring av strøm til Kuåsen sommeren 2010.

  Fineid var enig i at den gjennomførte spørreundersøkelsen ikke var god, og at det burde vært flere svaralternativer. Han vil likevel ikke gi noe klarsignal til Eidsiva med det han mener er en ”rufsete prosess” i ryggen og uten styrets anbefaling. Etter at jeg hadde klarert ringedugnaden med både Pihl og styreleder i velforeningen før vi startet, er det ganske utrolig at vi etterpå skal oppleve at de skjemaene som kom inn etter ringedugnaden ikke skal bli godkjent. Det gjør meg opprørt og forbannet at vi blir holdt for narr på denne måten.

  Jeg ser ingen annen utvei nå enn at det må velges et nytt styre som respekterer medlemmenes vilje, og som er representativt for hytteeierne. Noen har tatt til orde for å avholde et ekstraordinært årsmøte for å få skiftet ut styret. Det kunne vært gjort, men tidsmessig oppnår vi ingenting med det nå. ”Toget har gått” for å få strøm til Kuåsen i 2010.

  På årsmøtet i september (etter hva jeg har fått opplyst blir det lørdag 18. september) må styret byttes ut. Jeg oppfordrer flere til å melde seg som styremedlemmer. Et annet sted på hjemmesiden til Birkebeinern.no blir det etterlyst kandidater til styret. Der er det bare å melde seg på. På årsmøtet i september bør det bli bra oppmøte fra alle som har meninger i denne saken.

  Et nytt styre må straks gå i gang med å organisere en ny spørreundersøkelse og sørge for at denne blir gjennomført rimelig raskt. Dersom resultatet foreligger for eksempel ved årsskiftet, vil Eidsiva få god tid til å planlegge utbyggingen i 2011. Kanskje kan de da starte allerede tidlig på sommeren og derved få en mye lengre sesong enn de ville fått dette året hvor planen var å starte i august. Med dette opplegget kan de kanskje være villig til å gå videre fra Kuåsen og få med hele eller deler av Elgåsen allerede i 2011.

  I så fall har Kuåsen mistet ett år av fremdriften (dessverre og beklageligvis), mens Elgåsen og Aksjøen med litt velvilje fra Eidsiva kan få strøm som opprinnelig planlagt. Dette forslaget til fremdriftsplan vil jeg allerede nå ta opp med Eidsiva for å prøve å få svar på.

 12. Kay Enersen sier:

  Tilbakemelding fra en av ”de plagsomme” som ringte rundt i f.m. spørreundersøkelsen.

  Spørreundersøkelsen:
  ”for your eyes only” (Informasjonen er ikke sikkerhetsklarert)
  Heldigvis var jeg en av de som bare snakket med hyggelige hyttenaboer. Av de 16 som jeg kom i kontakt med, var det 11 familier som ikke hadde svart, men som ønsket strøm. Det var 3 (hvorav 1 i Danmark som ikke brukte hytta) som ikke ønsket, og det var 2 som ikke hadde økonomi i år, men de ønsket tilknytning senere. Jeg opplevde ikke at noen av de som jeg var i kontakt med følte seg presset, eller at en henvendelse fra en hyttenabo virket plagsomt, snarere tvert i mot. De som ikke hadde svart tidligere, hadde ikke registeret undersøkelsen eller ikke sendt inn svar tidsnok. Alle virket interesserte og engasjert i det som skjer, og felles for alle var at de takket for henvendelsen som nettopp gjaldt forhold for deres hytte og bruken av hytta fremover.

  Flertall eller ikke:
  Nå er det jo et flertall for strøm (på Kuåsen i første omgang). Det er vel kanskje litt ”ufint” å spørre om: ”Hvorfor skal det være en ny undersøkelse”?? Er det ikke nok at det er et virkelig flertall for strøm??
  En merkelig konklusjon etter den siste ”runden” var at de som ikke svarte ble ”talt opp” som om de var i mot, mens det faktiske forholdet er tvert om.

  Passive og anonyme.
  Håper ikke at neste undersøkelse gir stemmer til ”de passive” eller gir dobbeltstemme til ”motstandere av strøm”: Ønsker du ikke strøm (teller 1 stemme), ønsker du ikke at naboen skal ha strøm (teller 1 stemme ekstra). Opptelling med vektlegging av passiv stemmegivningen må ikke aksepteres en gang til. Det er ikke valg i Nord Korea som er saken, det er et valg for om du ønsker varme i hytta eller ikke..

  Synspunkter:
  I forbindelse med den nye spørreundersøkelsen (blir den tredje), skal det legges opp til at tilhengere og motstandere skal få sagt sitt. FLOTT!! Men er det noe nytt?? Nå er jo denne hjemmesiden tilgjengelig både for motstandere og tilhengere. Det som forundrer meg er at det i hovedsak er tilhengere for strøm som bidrar med innlegg. Hvor er innleggene fra motstanderne??? Har de en annen hjemmeside, eller bare dirkete kontakt med styret?? Jeg mener at dette er stedet for alles meninger: ” https://birkebeinern.no/”.

  Fristens utløp:
  Konklusjonen for å ”hale ut” prosjektet er begrunnet med, innkommende svar innen fristens utløp. Med erfaring fra lignende prosjekter (på Hvaler), så er dette en prosess som bør være uten ”fristes utløp” når 50% for strøm, som utbygger Eidsiva har bedt om, er nådd. Erfaring fra tidligere viste at det faktisk var 100% oppslutning før strømmen ble skrudd på.

  Fordeler og ulemper med strøm:
  Pihl inviterer til ”diskusjon” om fordeler og ulemper med strøm. Nå er jo ikke strøm en ny ”oppfinnelse”. De fleste er kjent med hvordan strøm virker. Er du usikker, så sku av hovedsikringen hjemme en ukes tid. Forøvrig så er det ikke noe tvang å koble seg til eller ikke. Gjør som du vil, men la meg få gjøre det samme!!

  Ildsjeler for oss alle:
  Du Knut Erik Nordby, og dine ”støttekontakter”, som sikkert er oppgitt over uthalingen.
  IKKE GI OPP!!

  Jeg gleder meg til den dagen jeg kan trekke friske luft i påsken, i stede for parafin os fra alle hyttene rundt.

  Hilsen
  Sissel Enersen
  Kroksjøen

 13. Geir Andreassen sier:

  Hei

  Er det noe vi kan gjøre oss strøminntreserte imellom? noe tiltak, finne løsninger osv.

  Dette kan vi ikke godta.

 14. Utrolig.
  Hva er problemet for Pihl i denne saken.Skulle tro de var intressert i utvikling av område .

  EAK styret bør ta frem tidligere referater fra styremøter om strøm i vellets område hvor resultater fra tidligere undersøkelser ble oppslutning for strøm .

  Fra denne undesøkelsen utført år 2000-2001 kom Eidsiva med signaler om oppstart 2006.

  Nå er det utført en ny «undersøkelse» som helt klart burde vært gjort på en bedre måte .

  Hvorfor enda en ny undersøkelse til høst /vinter skal utføres er helt uforståelig er dette bare for å trenere helt prosessen?.

  Etter mye «rot» er det tilfedstillende flertall for strøm til Kuåsen jeg forstår ikke hva som da er problemet med oppstart.

  I påvente av flere undersøkelser er det mange som må investere i nye batterier /solcelle paneler og aggregater .

  Jan Erik Kaspersen
  Elgåsen 10

 15. Ragnar Madsen sier:

  Et direkte spørsmål til Per Fineid.
  Ifm med gjennomføring av kundeundersøkelser er det vanlig å oppgi følgende tall:

  Prosentdel ja – Prosentdel nei – Prosentdel ubesvart
  Det interessante er prosentdel ubesvart. Hvis denne delen er høy,
  bør det knyttes kommentarer til dette.

  Vi bør kunne få opplyst disse talle for Kuåsen – Elgåsen – Aksjøen.

  Hvis disse tallene ikke kan oppgis, ønsker vi en forklaring til dette.

  Ragnar amdsen, Elgåsen 96

 16. Ragnar Madsen sier:

  Et direkte spørsmål til Per Fineid.
  Ifm med gjennomføring av kundeundersøkelser er det vanlig å oppgi følgende tall:

  Prosentdel ja – Prosentdel nei – Prosentdel ubesvart
  Det interessante er prosentdel ubesvart. Hvis denne delen er høy,
  bør det knyttes kommentarer til dette.

  Vi bør kunne få opplyst disse talle for Kuåsen – Elgåsen – Aksjøen.

  Hvis disse tallene ikke kan oppgis, ønsker vi en forklaring til dette.

  Ragnar amdsen, Elgåsen 96

 17. Jens Henrik Jørgensen sier:

  Uthalingstaktikk!
  Da er det slik at en avstemming der mange ikke har fått mulighet til å stemme legges til grunn. Dette basert på et finurlig utformet spørreskjema der den virkelige interesse for/mot strøm blant hytteeierne ikke kommer fram (les statistikk).
  At det faktisk på avstemmingstidspunktet var flertall for strøm, dersom alle hadde fått mulighet til å svare, er av underordnet betydning og ses helt bort fra. Venter spent på fortsettelsen!

 18. Egil Bjørke sier:

  Utrolig konklusjon!
  Det jeg kan lese ut av dette, er at alle må merke seg at dersom en ikke har svart innen en fastsatt tid, så er det ingen muligheter til å melde seg på senere ! Slik var det ihvertfall denne gangen.
  Tro det den som kan!
  Hilsen en som fortsatt venter på strøm

  Egil Bjørke
  Elgåsen 131

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *