Samtlige vel i prosess om serviceavgiften

HER ER HELE BREVET:

Pihl AS v/styreleder og daglig leder

«Forslag til prosess for avklaring av spørsmål knyttet til serviceavgiften som er innført i Ringsakerfjellet.
Øyungen vel har i brev av 2.7.d.å. til Pihl AS foreslått en prosess for avklaring av spørsmål knyttet til serviceavgiften som er innført i Ringsakerfjellet. Brevet følger vedlagt. Øyungen Vel har anmodet de øvrige hytteeierforeningene/velforeningene om støtte til sitt forslag.

Slik kan du formulere varsel til grunneier om du vil avvente å betale.

TRE SPØRSMÅL

Slik det framgår av brevet ønsker velforeningen avklaring av tre prinsipielle spørsmål knyttet til serviceavgiften. Spørsmålene er de samme som alle velforeningene og hytteeiere i Ringsakerfjellet har vært opptatt av. Det finnes et ukjent antall ulike festekontrakter og avtaler hvorav flere innehar punkter om serviceavgift, mens flere er uten slike bestemmelser. Det hersker derfor stor usikkerhet blant hytteeierne knyttet til avgiftens berettigelse og/eller til hytteeiernes medvirkningsrett i drift- og investeringsnivå, samt kostnadsfordeling. Uroen rundt disse spørsmålene er tiltagende blant hytteeierne.

SPESIALISERT ADVOKAT

Det er grunneier som sender ut kravet som plikter å redegjøre for kravets grunnlag, også det rettslige. Øyungen Vel har derfor foreslått en løsning hvor vellet kan engasjere spesialisert advokat til å representere hytteeierne og vurdere spørsmålene for de kontraktstypene som finnes. Det er også forslått en rettslig prosess, gjerne ved et avtalt tvisteløsningsorgan, for de spørsmål det ikke er klare svar på, basert på advokatens vurdering. Detaljene i en slik prosess vil måtte avklares i et samarbeid hvor også vellets framtidige advokat må medvirke.

ALLE STILLER SEG BAK

Som representant for velforeningene har jeg fått i oppgave å formidle velforeningenes syn i denne saken. Alle velforeningene stiller seg 100 % bak behovet for en rettslig avklaring av serviceavgiften for de ulike typestilfellene av kontrakter som finnes for hytter i Ringsakerfjellet.
Sjusjøen Vel ønsker imidlertid at de samme avklaringer må gjøres opp mot de andre grunneierne i Ringsakerfjellet. Herværende henvendelse sendes derfor til orientering også til de øvrige grunneierne i fjellet. Dersom grunneierne ser dette som interessant imøteser vi gjerne et initiativ.

SAMTLIGE GRUNNEIERE

Vi kunne se for oss at Øyungen Vels forslag til avklaring av serviceavgiften i Ringsakerfjellet kan fremmes på vegne av alle velforeningene / hytteeierne ovenfor samtlige grunneiere i fjellet.
Det antas at samme advokat vil kunne representere alle hytteeierforeningene/velforeningene. Det antas også at grunneierne kan la seg representere av felles advokat i en slik prosess. Kostnadene som vil påløpe vil dermed være beskjedne for grunneierne, sett opp mot hvilke beløp som nå kreves inn i serviceavgift, og den sannsynlige effekten en slik avklaring vil ha på hytteeierne som enda ikke har betalt.

Jeg håper at vi med en slik prosess kan gjenopprette det gjensidige tillitsforholdet og det gode samarbeidsklimaet som har vært mellom grunneierne og hytteeierne i Ringsakerfjellet.»

Med vennlig hilsen,

Erik Øiesvold

Debattinnlegg;

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *