Serviceavgiften og status

EAK vel oppfatter saken som tilspisset. Pihl får selskap av Brøttum Almenning og Ringsaker Almenning som blir partshjelpere. Øyungen Vel fører saken for oss. Les her deres uttalelse så langt.

Informasjon til velforeningene i Ringsakerfjellet om status i rettslig prosess mot Pihl AS.
Velforeningen i fjellet har som kjent stilt seg bak Øyungen Vels initiativ om å gjennomføre en rettslig prosess for å avklare hvorvidt Phil AS praksis knyttet til innkreving er serviceavgift er rettmessig. Velforeningene har bidratt med inntil kr 100 per medlem til dekning av advokatutgiftene Øyungen Vel blir påført i prosessen. I samarbeid med advokat Knut Westrum har vi nå plukket ut 7 saker som skal prøves for domstolen. Sakene er valgt ut etter en nøye vurdering og med det formål at de kan gi prinsipielle avklaringer av spørsmålene for tilsvarende saker i hele fjellområdet. Det var tidkrevende å finne fram tilgode saker som egnet seg for prøving. Phil As ble varslet om sakene i mars, og varselet på sin side tilbake tre saker de ønsker å prøve rettslig.

På Pihls initiativ ble det avholdt et møte i begynnelsen av april, hvor også Brøttum allmenning var representert med advokat. Fra grunneierens side ble det opplyst at de andre grunneiere i fjellet ville delta i den rettslige prosessen som Pihls partshjelpere, representert med samme advokat. Det vil dermed være flere grunneiere og to advokater på den ene siden, mot Øyungen Vel og en advokat på den andre siden i prosessen.  På bakgrunn av denne skjevheten fremmet vi på nytt forslaget om at grunneierne skal dekke våre sakskostnader. Vi har foreløpig ikke fått svar på dette spørsmålet. Pihl ønsket i møtet at flere av våre saker skulle tas ut fra prosessen. Dette ønsket ble ikke etterkommet.

Vårt prosessvarsel ble sendt til forliksrådet den 17. april, med påstand om at saken skal innstilles der, da vi uansett ønsker at den skal behandles i tingretten. Pihl AS har opplyst at de vil gå inn for det samme i sitt tilsvar.

14. mai tok vår advokat kontakt med forliksrådet for å høre status. Forliksrådet opplyste at de for tiden har lange restanser og at de derfor ikke har sett på saken.  Det antas derfor dessverre at det minimum vil gå en måned til før saken bilegges i forliksrådet og det kan sendes stevning til tingretten.  Det kan derfor påregnes at saken først vil bli behandlet i tingretten til høsten.

Vi går nå inn i tredje året med serviceavgift i Pihl, og vi vil fortsatt anbefale være medlemmer å ikke betale denne før saken er ferdig behandlet i rettssystemet.

Vi vil også i fortsettelsen holde styrene i velforeningene løpende oppdatert om framdriften i prosessen.

Øyungen den 18.5.2019
Vegar Strøm og Anborg Bogsti
For Øyungen Vel

Debattinnlegg

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *