Styrets vurderinger etter spørreundersøkelsen i strømsaken

Styrets vurderinger etter spørreundersøkelsen i strømsaken :
Styret fikk av årsmøtet september 2009 i oppdrag/mandat å bistå Pihl med gjennomføring av
spørreundersøkelse angående interesse for strøm i vårt område. Som et underlag for denne undersøkelsen gjennomførte styret også innhenting av kostnadsoverslag for fremføring – fra Eidsiva Energi, samt estimerte kostnader for hytteinstallasjoner fra elektrofirma.

Gjennomføringen av spørreundersøkelsen
Samtlige hytteiere i Elgåsen, Aksjøen og Kuåsen fikk tilsendt et spørreskjema som en del av papirutgaven av Birkebeineren.
Svarfrist ble satt til 15. mars 2010. I samråd med Pihl ble opptellingen utsatt til etter påske.
23.4.2010 forelå – som tidligere gjengitt på www.birkebeiner.no – følgende resultat av spørreundersøkelsen :

Kuåsen: 45,45% ønsket strøm
Elgåsen: 36,97% ønsket strøm
Aksjøen: 37.98% ønsket strøm

Sum: 39,75% ønsket strøm
Styrets vurderinger av den videre prosessen :
Styret anser at oppdraget fra årsmøtet er gjennomført. Vi har gjennomført en spørreundersøkelse – og det foreligger et resultatet. Resultatet viser som forventet at det er svært ulikt syn i denne saken. Dette gjenspeiles også naturlig nok hos styrets representanter.
Styret mener at den fristen som opprinnelig ble satt må betraktes som endelig i denne omgang, og ser det ikke pt. som hensiktsmessig å iverksette ytterligere spørreundersøkelser.
Styret anser det ikke som naturlig å være part i et eventuelt videre utredningsarbeid basert på det resultatet av undersøkelsen som foreligger. Det bør derfor være et anliggende mellom Pihl og Eidsiva å gjøre videre vurderinger rundt eventuell utbygging.
Styret setter stor pris på medlemmenes engasjement i de saker vellet tar opp. Spesielt ser vi at strømsaken har engasjert mange. Etableringen av egen hjemmeside for vellet har i så måte bidratt til å styrke kommunikasjonen rundt våre saker. Samtidig er det grunn til å understreke at styret oppfordrer til en saklig og høflig språkdrakt i bruken av denne nye kommuniksjonskanalen,

Styret
12.5.2010