Referat fra årsmøtet i EAK Vel, avholdt 23. sept 2017

ÅRSMØTE I ELGÅSEN, AKSJØEN OGKUÅSEN VELFORENING 23.09.2017 I SJUSJØEN FJELLKIRKE, REFERAT OG PROTOKOLL.

Referat fra formøtet

Allerede en time før møtestart begynte hytteierne å fylle kirken. Det var satt frem stoler til langt over hundre mennesker og alle så ut til å være besatt.

 • Ellen Hagen fra Storåsen as orienterte om tiltak for kommende vinter. Det blir i år brøyting både for Kuåsen, Aksjøen og Elgåsen. Brinken er ny av året.
  Fredager kl. 15 skal jobben være gjort, men om man ønsker å komme inn på et annet tidspunkt, kan man ta kontakt med Storåsen.
  Prisen i år blir 4100,-
 • Det blir anledning til å bestille klippekort som inkluderer bompassering. Det kan utstedes det antall klippekort som familien trenger.
  Hytteeier har ansvar for å merke egen vei med stikker fra siste nabo. Stikker kan kjøpes på Storåsen. De koster kr 10,-. Dersom Storåsen skal sette dem opp, blir prisen kr. 20,-
  Husk: Hyttenummer godt synlig på veggen.
 • Per Fineid, fra Pihl as var vel den alle ventet på. Senest samme dag hadde lokalavisene HA og GD store oppslag om service-avgiften, som for hytteeierne er ny av året.Per Fineid innledet med å fortelle at innføring av serviceavgift hadde skapt stort engasjement i alle almenninger og velforeninger. Han ville nå redegjøre for
  bakgrunn og lovhjemmel.
  Tidligere,  sa han,  hadde Pihl  tatt kostnaden med å vedlikeholde vei og vann.
  I 2011 var dette 630 000, men utgiftene i 2016 hadde steget til 1, 3 mill.
  Fra nå skulle serviceavgiften dekke disse kostnadene.
  Han sa videre at det er forskjellig ordlyd i de ulike festekontrakter angående dette. Men Veiloven og Vannressurs-loven sier at en bruker er pliktig til å være med å dekke kostnadene.
  Han understreket at det har vært store kostnader forbundet med å tilrettelegge for vinterbrøyting, både hva gjelder vei og vann.
  Da han videre sa at serviceavgiften kan gå ned, dersom kostnadene skulle vise seg å falle, ble det spontan latter i salen.
  Per Fineid sa videre at Pihl hadde fått mange skriftlige henvendelser angående serviceavgiften og at alle disse ville bli besvart.
  EAK  vel har også gjort en henvendelse, men ikke enda fått svar.
  Bestyreren i Pihlske Sameie sa videre at det senere i høst skal gjøres en ny vurdering av vei for den enkelte hytteeier. Dette bl a fordi det er stor forskjell på kjørelengden på de stikkveiene som Pihl har ansvar for. Stikkveien inn til egen hytte, er hytteeiers ansvar.Det nå er mange som selv har boret etter vann og har etablert tett tank ved hytta si. Han sa imidlertid at man måtte betale vann-andel selv om dette var gjort. Pihl har testet vannkvaliteten og mener den er god.
 • Avgiften på kr 20,- har det vært mange som har bedt om forklaring på. Det ble her opplyst at de kr 20 bla dekker opp at representant fra Pihl må rykke ut på syning av hogst og befaring.
 • Det er nå automatbom på Bergundhaugen og vil i høst komme også på Brumund Sag.
  Øvre Åstbru blir beholdt som bemannet bom.
  På Storåsen vil det fra 2018 bli bom også i sommerhalvåret. Satsene her er ennå ikke bestemt, men man vil satse på klippekortløsninger for hyttebeboerne. Pihl regner med innspill fra EAK i denne sammenheng.
 • Tidligløyper
  «Gjestbusås-runden» vil bli kjørt opp som før, mens man jobber med muligheter mot Aksjøen.Utbyggingen på Sjusjøen går etter planen, og forretningene vil bli åpnet om et år.
 • Spørsmål og kommentarer
  Som ventet var det mange i salen som hadde spørsmål til Fineid og kommentarer til dagens situasjon.
  Det var mange som var misfornøyd med vannkvalitet og ødelagte vannposter, spesielt gjaldt dette på Kuåsen. Disse ble fortalt at Pihl ville rette opp, dersom det ble meldt inn.
  Videre ble det pekt på dårlige veier og manglende grøfter, samt mye tungtransport.
 • Det ble pekt på at Pihl har en monopol-situasjon i forhold til hytteeierne, og at vi nå har kommet til et skille. EAK trenger nå juridisk hjelp, mente flere. (Se vedtak i ettermøtet).
  Pihl ønsker EAK velkommen til å få innsyn i tallene sine.Hva gjelder automatisk medlemskap i SOS og bidrag til dette gjennom serviceavgiften, har Pihl gått bort fra det. Dette kommer frem i svar til den enkelte.Fra salen ble det understreket at de som ikke ønsket å betale service-avgiften, måtte skriftlig til Pihl bestride kravet for å hindre at fakturaen ble sendt til inkasso.Hugging og tynning
  Pihl ber om at de som ønsker å ta ned vegetasjon, gjør avtaler med utmarksleder Anders Berg.
 • Kveldens store overraskelse var en påskjønnelse til Per Fineid.
 • Tidligere i møtet hadde en av hytteeierne understreket at det var styret i Pihlske sameie hytteeierne var ute etter svar fra, og at man var klar over Per Fineids vanskelige posisjon.
 • Det ble følgelig godt mottatt da Erik Helli overrakte et stort bilde tegnet og signert av Eldar Vågan. Hjertelig applaus og ny spontan latter da undertittelen ble lest opp:
  «Det gjeld å improvisere».
  Mottakeren var overrasket og tydelig glad.Det var nå velkomment med en kaffepause og et kringlestykke fra Lucky mat.PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I EAK 23.09.2017

Antall stemmeberettigede i salen:
Elgåsen 43, Aksjøen 21, Kuåsen 24

 • Innkalling godkjent. Årsmøtepapirer vil være tilgjengelig for alle gjennom at de kan leses i Birkebeinern som både er tilsendt og ligger på hjemmesiden.
 • Valg av møteleder: Egil Bjørke
 • Valg av sekretær: Kristin Helland
 • Valg av 2 personer til å underskrive protokollen: Erik Helli, Ola Wiken
 • Årsberetning.
  Birkebeinern med årsberetning var lagt ut ved inngangen, og det var ikke ønske om at den ble lest på møtet.
  Imidlertid ble det av sekretær spurt om noen hadde innsigelser på at årsberetningen fra nå skrives på grunnlag av året fra 01.07 til 30.06. Ingen kommentarer fra salen.
 • Regnskap med revisors beretning.
  Regnskapet ble ved inngangen delt ut i ny og korrigert versjon. Revisors beretning lest.
  Ingen kommentarer fra salen. Godkjent.
 • Budsjett og kontingentfastsettelse.
  Styret ønsker å opprettholde kontingenten på kr. 300,- pr år. Vedtatt.
  Videre ønsker EAKs styre å la regnskapsåret gå fra 01.07 – 30.06., på samme vis som årsberetningen. Ingen innsigelser.
  Spørsmål fra salen angående budsjett og utgifter til løypekjøring ble tatt opp på ettermøtet.
 • Ola Wiken kunne fortelle at 1 styremedlem, Bjørg Bredstu og 1 varamedlem,, Aksel Ruud, begge fra Kuåsen ønsket å gå ut av styret. De ble takket av og ved akklamasjon erstattet av
  – Marit Amlie, Kapellveien 34, 0487 Oslo, styremedlem  valgt for 2 år
  –  Leif Taaje, Enebakkneset                            varamedlem,  valgt for 1 år
 • Erik Helli, Elgåsen og Vidar Sølvsberg, Aksjøen ble valgt som styremedlemmer for 2 nye år, mens Kjetil Berntsen, Aksjøen og Kristin Helland, Elgåsen ble valgt som varamedlemmer for 1 år.
  Revisor Erling Nordsjø med vararepresentant Marianne Johanstuen tok gjenvalg og ble valgt for 1 år. Avtalen med Connect Regnskapsbyra opprettholdes for føring av regnskap.
 • Leder av valgkomiteen: Ola Wiken.
 • Innkomne saker.
  Styret i EAK ønsket en liten vedtektsendring for å sørge for kontinuitet i valgkomiteen.
  Etter litt drøfting med salen, kom man frem til følgende formulering:
  «Årsmøtet velger en komite på 3 personer som velges for 2 år. Det skal alltid være representanter fra hvert av områdene Elgåsen. Aksjøen og Kuåsen.
  Det skal sørges for at ikke alle medlemmene er på valg samtidig.

Leder av valgkomiteen velges på årsmøtet.
Leder av valgkomiteen er ansvarlig for å legge frem forslag til nytt styre på årsmøtet.»

Leder av EAK takket for et ryddig møte og saklige innlegg.

Deretter oppfordret han til å ta del i «ettermøtet».

De aller fleste ble sittende.

Utmelding av Destinasjon Sjusjøen
Saken hadde fått pressedekning og blitt noe større enn styret tenkte seg. Vedtektene til DS tillater ikke utmelding uten 3 mnd varsel. Ingen i salen hadde kommentarer til utmeldelsen.

Forslag til oppkjøring av løyper med scooter. Styret setter spørsmålet på sin dagsorden og ber om innspill. Slakere nedkjøringer, løype i veien ned til Melsjøen og løype ned til hovedløypa ved Ludden-hytta er allerede nevnt.

Hundeglam ved Kroksjø-demningen
Det pekes på at samlingen av hunde-ekvipasjer ved demningen til tider er en stor belastning for beboere på Kuåsen.
Saken er tatt opp av EAK-styret før og vil bli gjentatt.

Ringsaker Kommune er i ferd med å revidere satsene for eiendomsskatt.De bruker eksterne konsulenter som reiser rundt og fotograferer. Etter sigende er det hyttestandard, beliggenhet og helårsvei de vurderer. Noen hytteeiere har erfaring for at dette tar 2-3 minutter og betviler standarden på denne vurderingen.

På oppfordring fra Jahn Ragnar Skaug ble EAKs første styreleder, Odd Paulsen minnet med 1 minutts stillhet. Odd Paulsen hadde hytte på Aksjøen.

Hvordan verve hytteeiere til å være med på dugnader
Oppsittere i Kveveien har denne sommeren med hell invitert til dugnad – uformelt, men med god deltakelse. Resultat: God klopping innerst i Kroksjøen, etablering av bade/fiskeplass i «Paradisbukta» samme sted, flytebrygge, bord og benker, bålplasser og do!! Takk først og fremst til Ola Wiken m familie! Kostnadene er dekket av tilskudd fra Ringsaker Kommune  og Pihl AS –  etter nøye beskrivelse av planer.

SERVICEAVGIFTEN – HVA GJØR VI NÅ?
EAK vet at Sjusjøen Vel har saken til juridisk vurdering.
Det vil være en fordel å samhandle med andre vel innenfor Pihl Almenning.
Mange mener vellene har en god sak og at grunneierne har et problem.
I referat fra årsmøtet i 2016 er det gjengitt uttalelse fra  Per Fineid som sa at Pihl ikke hadde planer om å innføre service-avgift.for festetomter. « Denne ligger i tomteleien», ble det sagt i fjor.
Forslag fra salen:

EAK søker advokathjelp. Øvre tak for kostnader 100 000,-.
Forslaget  fikk tilslutning ved akklamasjon.

Leder takket igjen for et saklig og positivt møte og kunne love at engasjementet skulle videreføres.

Lillehammer 25.09.2017
Kristin Helland, referent

Ola Wiken                                                                                                                         Erik Helli

(sign)                                                                                                                                 (sign)

 

 

Debattinnlegg

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *